Meeting-point-calendar

Hof der ev. Pfarrscheune

|
GPS=49.94531000,8.45664000

D-64569 Nauheim   ORT=9208

Pfarrgasse 13   TRP=1878

1 dates for days from   right (i)

1
TID=27192

Wednesday, 21.08.2019  20:00

Live im Hof: Serenadenkonzert des Musikvereins

  |   Kulturamt Nauheim

D-64569 Nauheim  |  Pfarrgasse 13 +
km von

Seitenaufrufe «Hof der ev. Pfarrscheune, Nauheim»

Jan 0%
Feb 0%
Mrz 74% 42
Apr 97% 57
Mai 95% 54
Jun 72% 41
Jul 0%
Aug 35% 20
Sep 0%
Okt 0%
Nov 0%
Dez 0%

#~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
# Termine fuer TRP lesen
#~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SELECT
 SQL_CALC_FOUND_ROWS
 trm1.*
,DATE_FORMAT(trm1.tag,'%w') wotag
,IF ( trm1.festival_kz = '1', trm1.id, IF( trm1.gastgebende_TID IS NOT NULL AND trm1.gastgebende_TID > '0', gastgebende_TID +1, '99999' ) ) festival_id # 2017-05-27
#,IF ( trm1.festival_kz = 1, 'A', 'B' ) festival_sort 
,trm1.id          TID

,ort1.id   ORT
,ort1.land_kz
,ort1.plz
,ort1.name    ort_name
,ort1.geo_breite ort_geo_breite
,ort1.geo_laenge ort_geo_laenge

,adr1.id   VIP
,adr1.firma1

,trp1.id     TRP
,trp1.bild_url  trp_bild_url -- fuer icon_webcam
,trp1.bild_titel trp_bild_titel

,typ1.id   TYP
,typ1.name  typ_name

FROM   (bia_termine trm1
     ,bia_orte ort1)
LEFT JOIN bia_adressen adr1
ON    adr1.id    = trm1.adress_id

LEFT JOIN  bia_treffpunkte trp1
ON     trp1.id = trm1.treffpunkt_id

LEFT JOIN  bia_termintypen typ1
ON     typ1.id = trm1.typ_id

WHERE    trm1.owner_id    = '1'
AND     trm1.treffpunkt_id = '1878'
AND     ort1.id       = trm1.ort_id
AND    trm1.intern_kz = 0
AND   (trm1.tag    >= '2019-06-18' OR trm1.tag_bis >= '2019-06-18' )
AND   (trm1.tag    <= '2020-06-17' OR trm1.tag_bis <= '2020-06-17' )
AND   (trm1.gesperrt_bis IS NULL OR trm1.gesperrt_bis <= NOW())

ORDER BY trm1.tag, festival_id, trm1.uhr
LIMIT 0,25