Evenementen om Haus am Hang

Am Hang 7
D-27711 Osterholz-Scharmbeck


D-27711 Osterholz-Scharmbeck   ORT=6802

Am Hang 7   TRP=1073

1 evenementen voor dagen vanaf   right (i)

1

Zaterdag, 24.08.2019  16:00   rollstuhlgerecht   gratis toegang

Maritime Lieder im Haus am Hang

Shantys und maritime Lieder   |   Seemanns-Chor Vegesack e.V.   mp3

D-27711 Osterholz-Scharmbeck  |  Am Hang 7 +
km von

Seitenaufrufe «Haus am Hang, Osterholz-Scharmbeck»

Jan 2% 2
Feb 19% 22
Mrz 61% 69
Apr 97% 114
Mai 64% 73
Jun 49% 56
Jul 0%
Aug 0%
Sep 0%
Okt 0%
Nov 0%
Dez 0%

#~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
# Termine fuer TRP lesen
#~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SELECT
 SQL_CALC_FOUND_ROWS
 trm1.*
,DATE_FORMAT(trm1.tag,'%w') wotag
,IF ( trm1.festival_kz = '1', trm1.id, IF( trm1.gastgebende_TID IS NOT NULL AND trm1.gastgebende_TID > '0', gastgebende_TID +1, '99999' ) ) festival_id # 2017-05-27
#,IF ( trm1.festival_kz = 1, 'A', 'B' ) festival_sort 
,trm1.id          TID

,ort1.id   ORT
,ort1.land_kz
,ort1.plz
,ort1.name    ort_name
,ort1.geo_breite ort_geo_breite
,ort1.geo_laenge ort_geo_laenge

,adr1.id   VIP
,adr1.firma1

,trp1.id     TRP
,trp1.bild_url  trp_bild_url -- fuer icon_webcam
,trp1.bild_titel trp_bild_titel

,typ1.id   TYP
,typ1.name  typ_name

FROM   (bia_termine trm1
     ,bia_orte ort1)
LEFT JOIN bia_adressen adr1
ON    adr1.id    = trm1.adress_id

LEFT JOIN  bia_treffpunkte trp1
ON     trp1.id = trm1.treffpunkt_id

LEFT JOIN  bia_termintypen typ1
ON     typ1.id = trm1.typ_id

WHERE    trm1.owner_id    = '1'
AND     trm1.treffpunkt_id = '1073'
AND     ort1.id       = trm1.ort_id
AND    trm1.intern_kz = 0
AND   (trm1.tag    >= '2019-06-25' OR trm1.tag_bis >= '2019-06-25' )
AND   (trm1.tag    <= '2020-06-24' OR trm1.tag_bis <= '2020-06-24' )
AND   (trm1.gesperrt_bis IS NULL OR trm1.gesperrt_bis <= NOW())

ORDER BY trm1.tag, festival_id, trm1.uhr
LIMIT 0,25