Town-calendar

D-60386 Frankfurt am Main + 20 km  

You have not selected a favourite town. Click the note icon to save D-60386 Frankfurt am Main as a cookie.

remso

10 dates for area km.  days from   right (i)

1
TID=27381

Monday, 22.04.2019  10:00

Trödelmarkt

Flohmarkt   Preussmaerkte

D-60386 Frankfurt am Main  |  Hanauer Landstraße 477
0  views *
up 0 km von 60386 Frankfurt am Main

2
TID=27411

Sunday, 28.04.2019  10:00

Trödelmarkt

Flohmarkt   Preussmaerkte

D-63075 Offenbach am Main  |  Mühlheimer Straße 325
0  views *
up 3 km von 60386 Frankfurt am Main

3
TID=27182

Friday, 20.12.2019  19:00   rollstuhlgerecht

Mainzer Hofsänger, großes Weihnachtskonzert

Chorkonzert, Chorfestival   Sängervereinigung Heusenstamm 1876 e.V

D-63150 Heusenstamm  |  Marienstrasse
5  views *
up 10 km von 60386 Frankfurt am Main

4
TID=27500

Sunday, 05.05.2019  10:00

Trödelmarkt

Flohmarkt   Preussmaerkte

D-63303 Dreieich  |  Robert-Bosch-Straße 15 +
1  views *
up 13 km von 60386 Frankfurt am Main

5
TID=26343

Monday, 10.06.2019  13:00

Auftritt in Dreieichenhain

Shantys und maritime Lieder   Shanty-Chor Dreieich Segel Club Langen

D-63303 Dreieich  | 
38  views *
up 13 km von 60386 Frankfurt am Main

6

Wednesday, 01.05.2019  

Rhein-Main Skate-Challenge

Inline Speedskating  

D-65760 Eschborn  | 
40  views *
up 14 km von 60386 Frankfurt am Main

7

Monday, 15.04.2019 - Saturday, 27.04.

Osterferien in Hessen

kultusministerium.hessen.de   abgerufen am 24.03.2019

8

Monday, 01.07.2019 - Friday, 09.08.

Sommerferien in Hessen

kultusministerium.hessen.de   abgerufen am 24.03.2019

9

Monday, 30.09.2019 - Saturday, 12.10.

Herbstferien in Hessen

kultusministerium.hessen.de   abgerufen am 24.03.2019

10

Monday, 23.12.2019 - Saturday, 11.01.

Weihnachtsferien in Hessen

kultusministerium.hessen.de   abgerufen am 24.03.2019

Enter new date for 60386 Frankfurt am Main

Seitenaufrufe «D-60386 Frankfurt am Main»

Jan 42% 599
Feb 36% 519
Mrz 46% 658
Apr 9% 135
Mai 0%
Jun 97% 1442
Jul 87% 1257
Aug 79% 1144
Sep 97% 1397
Okt 90% 1300
Nov 47% 674
Dez 68% 974

# ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
# Termine ORT und Umkreis lesen
# ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SELECT
 SQL_CALC_FOUND_ROWS
 trm1.*
,trm1.id            TID
,DATE_FORMAT(trm1.tag,'%w')   wotag
,DATE_FORMAT(trm1.tag_bis,'%w') wotag_bis
,IF ( trm1.festival_kz = '1', trm1.id, IF( trm1.gastgebende_TID IS NOT NULL AND trm1.gastgebende_TID > '0', gastgebende_TID +1, '99999' ) ) festival_id # 2017-05-27
,IF ( trm1.festival_kz = '1', '0', '1' ) festival_sort # Festivals vor Teilnehmer

#,trm1.mp3_titel
#,trm1.mp3_url
,trm1.html_position_lang
,trm1.html_position_kurz

,ort1.land_kz
,ort1.plz
,ort1.name    ort_name
,ort1.geo_breite ort_geo_breite
,ort1.geo_laenge ort_geo_laenge

,ROUND( 6366.0 * ACOS( SIN(0.87490039276897) *SIN(RADIANS(ort1.geo_breite)) +COS(0.87490039276897) *COS(RADIANS(ort1.geo_breite)) *COS(RADIANS(ort1.geo_laenge) -0.15280235428163 ))) distanz_km
,adr1.id   VIP
,adr1.firma1
,trp1.id     TRP
,trp1.bild_url  trp_bild_url -- fuer icon_webcam
,trp1.bild_titel trp_bild_titel
,typ1.id     TYP
,typ1.name    typ_name
FROM    (bia_termine trm1
      ,bia_orte ort1 )

LEFT JOIN  bia_adressen adr1
ON     adr1.id = trm1.adress_id

LEFT JOIN  bia_treffpunkte trp1
ON     trp1.id = trm1.treffpunkt_id

LEFT JOIN  bia_termintypen typ1
ON     typ1.id = trm1.typ_id

WHERE    trm1.owner_id = '1'
AND     ort1.id = trm1.ort_id
# Filter:

AND    (trm1.gesperrt_bis IS NULL OR trm1.gesperrt_bis <= NOW())
AND     trm1.intern_kz = 0
AND     (trm1.tag >= '2019-04-18' OR trm1.tag_bis >= '2019-04-18' )
AND     (trm1.tag <= '2020-04-17' OR trm1.tag_bis <= '2020-04-17' )
AND     trm1.ort_id IN (9027,14077,9027,9073,9016,9026,9028,9029,9072,9077,9017,9014,9015,9018,9032,9042,9045,13991,9075,9019,9020,9021,9094,9074,9046,9022,9025,9031,9043,9044,9081,9049,9076,9024,9030,9036,9023,9033,9035,9034,9037,9039,9090,9080,9082,9038,9092,9084,9048,9314,9088,9051,13163,9079,9085,9315,9316,9089,9095,9301,9040,9068,13161,9098,9100,9041,9312,9102,9093,9083,9047,9078,9308,9311,9065,9067,9056,9313,9070,9103,9052,9086,13160,9096,13162,9304,9087,13167,9274,9310,9104,9099)
ORDER BY distanz_km, trm1.tag, festival_id, trm1.uhr 
LIMIT 0,25